Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Paard & Partner (P&P) treden in werking op 30 juni 2018.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

P&P: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald lidmaatschap aangaat met P&P.

Deelnemers: de andere consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met P&P.

Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.

Lidmaatschap: de overeenkomst tussen P&P en een consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van lidmaatschapsgeld.

Privacybeleid: de voorwaarden P&P met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 1 – Dienstverlening

ARTIKEL 2 – Beschikbaarheid dienstverlening

ARTIKEL 3 – Gedrag van consumenten

ARTIKEL 4 – Klachten over deelnemers; misleiding

ARTIKEL 5 – Bescherming persoonsgegevens

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 7 – Opzegging consument

ARTIKEL 8 – Klachtenregeling

ARTIKEL 9 – Aanvullende bepalingen en wijzigingen

 

ARTIKEL 1 – DIENSTVERLENING

De dienstverlening van P&P bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van deelnemers die op grond van door P&P vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. P&P geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren.

P&P geeft geen garantie op succes of op een relatie.

P&P is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de website zodat de consument een goede inschatting kan maken van het aanbod.

Op P&P wordt de volgende aanvullende eis gesteld: leeftijd: minimaal 18 jaar. De aanvullende eis wordt gesteld om de doelgroep van P&P af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten.

De mogelijkheid tot het in contact treden met deelnemers is aan voorwaarden gebonden, de voorwaarde van het afnemen van een betaald lidmaatschap. P&P informeert de consument vóór het aangaan van het lidmaatschap over de voorwaarden waaronder deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.

De dienstverlening vindt plaats tegen betaling van lidmaatschapsgeld, dit is gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode. P&P geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het lidmaatschap.

P&P kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de website beschikbaar stellen.

P&P is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

 

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING

P&P spant zich in om de dienstverlening aan consumenten zonder storingen te laten verlopen. P&P kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal P&P dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

 

ARTIKEL 3 – GEDRAG VAN CONSUMENTEN

Het is de consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om: bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers of naar P&P, onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen, teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Het is de consument bovendien niet toegestaan om: onwaarheden in het profiel te vermelden, gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden, meerdere profielen per persoon in te vullen, commerciële informatie te verspreiden, schade of hinder aan andere deelnemers of P&P toe te brengen, racistische of aanstootgevende uitingen te doen, informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer, inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.

Als een consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan P&P het lidmaatschap van de consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen en eventueel aangifte doen bij de politie. P&P stelt de consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

De consument accepteert dat P&P als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

 

ARTIKEL 4 – KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING

Als P&P een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zo nodig gepaste maatregelen. P&P spant zich in om profielen van consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

P&P spant zich in om consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door deelnemers op P&P. Op de website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen. Bij de profielen wordt middels een knop de mogelihjkheid van het melden aangegeven.

 

ARTIKEL 5 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Op het gebruik van P&P zijn de Privacy voorwaarden van P&P van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de consument worden verwerkt. P&P houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

Als er bij P&P een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is P&P gerechtigd om kennis te nemen van de via P&P tussen deelnemers uitgewisselde gegevens. Zie privacyvoorwaarden.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

P&P is tegenover consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de P&P.

De consument is tegenover P&P aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de consument kan worden toegerekend.

 

ARTIKEL 7 – OPZEGGING CONSUMENT

Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. P&P wijst de consument bij het aangaan van het lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging.

Het betaalde lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van een maand.

Het (betaalde) lidmaatschap kan opgezegd worden via de website

De lidmaatschappen vind je bij het wijzigen van je profiel -> account gegevens. Hier kun je de betaling stopzetten door deze te verwijderen met het prullenbakje op de betreffende regel.

Je abonnement zal automatisch aflopen voor het eerstvolgende betaalmoment.

Ongeacht of het betaalde lidmaatschap is opgezegd, deactiveert P&P op verzoek van de consument te allen tijde het profiel van de consument zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de consument.

De consument heeft minimaal 14 dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de consument hiervan gebruik maakt, maar de consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van P&P, dan is P&P gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van maximaal 1 maand. P&P vraagt de consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.

 

ARTIKEL 8 – KLACHTENREGELING

P&P binnen zal 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

 

ARTIKEL 9 – AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN

Aanvullende bepalingen mogen niet in het nadeel van consumenten zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.